Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 januari 2018, en zijn afgeleid van de laatst vigerende overeenkomst tussen de Stichting AF (Stichting Erkenningsregeling voor het Afwerkingsbedrijf) en de FOSAG
(Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glasbedrijf).

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Flevoland onder nummer: 70973768

Algemene voorwaarden

VAN DE VOS SCHILDERWERKEN TE LELYSTAD

KvK nummer: 70973768

BTW id: NL001197483B08

Inhoudsopgave

Artikel 1  - Definities
Artikel 2  - Werkingssfeer
Artikel 3  - Aanbod
Artikel 4  - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5  - Verplichtingen van de ondernemer
Artikel 6  - Verplichtingen van de consument
Artikel 7  - Meer- en minderwerk
Artikel 8  - Overmacht
Artikel 9 - Oplevering
Artikel 10 - Zekerheid
Artikel 11 - Betaling in termijnen
Artikel 12 - De eindafrekening
Artikel 13 - Niet nakoming van de betalingsverplichtingen
Artikel 14 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.
Artikel 15 - Garantie
Artikel 16 - Nederlands Recht

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of rechtspersoon die handelt uit naam van een bedrijf.
Ondernemer: De Vos Schilderwerken te Lelystad, welk bedrijf offertes uitbrengt en die schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert.
Werk: Het totaal van de tussen de Consument en de Ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de Ondernemer geleverde materialen.

Artikel 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument.

Artikel 3 - Aanbod

3.1 Een offerte voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Een offerte wordt voorzien van een dagtekening en is geldig gedurende 30 dagen na de datum van de
dagtekening van de offerte.
3.3 Een offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die
voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Een eventuele separate toezegging over de datum van aanvang der werkzaamheden wordt uitsluitend
indicatief gedaan onder het voorbehoud van alle rechten. Daadwerkelijke aanvang is onder meer afhankelijk van
weersomstandigheden en verloop van courante werkzaamheden. Soortgelijk wordt een eventuele toezegging
gedaan ter zake de datum van oplevering.
3.5 Een offerte geeft inzicht in de prijs en de prijsopbouw: aanneming, richtprijs of regie.
a)bij een aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden
verricht;
b)bij een richtprijs doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;
c)bij regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de
benodigde materialen).
3.6 De offerte vermeldt de betalingswijze.
3.7 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt geacht ter kennisgeving standaard te zijn
meegezonden met de offerte. Een exemplaar ligt ter inzage bij de Kamer van Koophandel voor Flevoland en is
na te lezen op de Website van de onderneming. ( www.devosschilderwerken.nl )

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. Ten blijke van deze aanvaarding zal de Ondernemer in voorkomende gevallen een schriftelijke bevestiging hiervan versturen aan de Consument. De Ondernemer is hiertoe echter niet verplicht. Aanvang der werkzaamheden dient te worden gezien als aanvaarding van de offerte.

Artikel 5 - Verplichtingen van de Ondernemer.

5.1 De Ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De Ondernemer neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde product fabrieksvoorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk.
5.3 De Ondernemer is verplicht de Consument te wijzen op:
- onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen;
- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
5.4 De Ondernemer is aansprakelijk voor de schade die door hem is veroorzaakt aan de eigendommen van de Consument tijdens de uitvoering van het Werk, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
5.5 De Ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
5.6 De Ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het Werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Consument

6.1 De Consument stelt de Ondernemer in de geledenheid het werk te verrichten.
6.2 De Consument zorgt er voor dat de Ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde
goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het Werk te verschaffen gegevens.
6.3 De Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor
het Werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de
Consument.
6.4 De Consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet
tot het werk van de Ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk
daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de Consument de Ondernemer
daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt in het
voorgaande lid, dient de Consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de Ondernemer te
vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6 De Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
-onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen;
-gebreken aan de (on) roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
-gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de Ondernemer om de Consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

Artikel 7 - Meer- en minderwerk

7.1 Bij de uitvoering van werkzaamheden op basis van aanneming of op basis van richtprijs kan de Consument nadat de overeenkomst is gesloten, meer- of minderwerk opdragen zonder dat daartoe een nieuwe overeenkomst moet worden gesloten, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 20% van de oorspronkelijk prijs van het Werk.
7.2 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 20 % van de oorspronkelijke prijs van het Werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 - Overmacht

8.1 Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
8.2 Indien de situatie van overmacht ertoe leidt dat een der partijen zijn verplichtingen opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 9 - Oplevering

9.1 Overeenkomstig artikel 3.4 geldt een eventuele toezegging ter zake de datum van oplevering als uitsluitend indicatief. Daadwerkelijke oplevering is onder meer afhankelijk van weersomstandigheden en verloop van courante werkzaamheden. Bij een overschrijding van deze termijn is de Ondernemer niet verplicht tot betaling van een vergoeding.
9.2 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- hetzij wanneer de Ondernemer aan de Consument heeft meegedeeld dat het Werk is voltooid en de Consument het werk heeft aanvaard;
- hetzij wanneer 5 werkdagen zijn verstreken nadat de Ondernemer de Consument heeft geïnformeerd dat het Werk is voltooid en de Consument heeft nagelaten het Werk binnen de termijn van 5 werkdagen te aanvaarden.
- hetzij wanneer de Consument het object waaraan het Werk is verricht in gebruik heeft genomen.

Artikel 10 - Zekerheid

10.1 De Ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen. De zekerheid zal expliciet vermeld worden in de overeenkomst voor het uitvoeren van Werk.

Artikel 11 - Betalingen in termijnen.

11.1 Ondernemer en Consument kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen zal geschieden. Termijnbetalingen dienen plaats te vinden uiterlijk twee weken na de datum van de dagtekening van de rekening.
11.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de Consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.
11.3 Indien de Consument zijn verplichtingen niet nakomt met betrekking tot de betaling van termijnen heeft de Ondernemer het recht de uitvoering van het Werk op te schorten dan wel te beëindigen. In dit geval heeft de Ondernemer geen enkele verplichting naar de Consument voor eventuele betaling van extra kosten die deze opschorting dan wel beëindiging van het Werk voor de Consument tot gevolg heeft.

Artikel 12 - De eindafrekening.

12.1 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Ondernemer bij de Consument de eindafrekening in.
12.2 De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
12.3 In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten.
12.4 De in het voorgaande van dit artikel vermelde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
12.5 Bij een overeenkomst op basis van een richtprijs mag het totaalbedrag van de eindafrekening niet meer dan 10% van de richtprijs worden overschreden, exclusief meerwerk. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
12.6 Betaling van de eindafrekening dient plaats te vinden binnen 7 dagen na de datum van de dagtekening van de eindafrekening.

Artikel 13 - Niet nakoming van de betalingsverplichtingen.

13.1 Indien de Consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de Ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoelt in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen een week na de datum van de dagtekening van deze betalingsherinnering te betalen.
13.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de Ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als is bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolgde artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
13.3 De Ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de Ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Consument.
13.4 Indien de Consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de Ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de Consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een week is verlopen na de datum van de dagtekening van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de Ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
13.5 De Ondernemer blijft eigenaar van nog niet en al verwerkte materialen, totdat de Consument aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
13.6 In dien de Ondernemer een door hem aan de Consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de Consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de Ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

14.1 De door of vanwege de Ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de Ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
14.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 15 - Garantie

15.1 De Ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het Werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het Werk. Het voorgaande laat onverlet dat de Ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het Werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
15.2 Garantie buitenschilderwerk.
1. De Ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilder- werk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode een jaar.
3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn bij watergedragen verf, vochtregulerende verf, dekkende beits, high solid verf, traditionele verf en gesiliconiseerde verf, twee jaar.
15.3 Garantie binnenschilderwerk
1. De Ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.
15.4 Garantie behangen.
De Ondernemer garandeert dat het behang/ de wandbekleding op een correcte wijze op de wand (ondergrond) wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

Artikel 16 - Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands Recht.

Klik hier om terug te gaan naar de home pagina

Scroll naar boven